top of page

บริษัท จีเนียส

เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท จีเนียส เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า งานก่อสร้างอาคาร และห้องคลีนรูม รวมถึงงานแก๊สพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม และห้องทดลอง

เปลี่ยนภาษา

30+

ปีแห่งความมั่นคง

เราให้บริการงานออกแบบผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง รวมถึงงานบำรุงรักษา สำหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โรงงานผลิต และอื่น ๆ

ในการปฏิบัติงาน เราได้คำนึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพและประสบการณ์การทำงานของพนักงาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ของเราจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอ

แผนกของเรา

วิศวกรรม

บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพและความสำเร็จของงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า

Technicians at Work

งานพัฒนาธุรกิจ

รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสำคัญของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า ตลาด ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

Image by Helloquence

โรงงานของเรา

ศาลายา

จัดตั้งขึ้นจากความต้องการที่จะผลิต และประกอบชิ้นส่วนเพื่อนำไปติดตั้งในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่บริษัทรับผิดชอบ

การดำเนินงานภายในโรงงานอ้างอิงนโยบายด้านคาวมปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งของบริษัทฯ และลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

บริษัท จีเนียส เอนจิเนียริ่ง จำกัด

1467 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

(66) 2 805 6820

(66) 2 805 6829

bottom of page